He En

רתיך

הזמנת פלדה רתיכהברזל רתיך, רשת פלדה, כיפוף ברזל, רשת מתכת, רשתות פלדה,


המוטות יהיו אחד מהסוגים הבאים:
• המוטות יהיו חלקים לפי תקן ישראל ת »י 4466 חלק 2.
• מצולעים לפי תקן ישראל ת »י 4466 חלק 3.
•  פלדה רתיכה פ - 400 

אם לא מצויין אחרת בפירוש הכוונה לפלדה לא רתיכה.
פלדה רתיכה תזוהה על פי זוג קווים מקבילים לאורך המוט כל מטר!
הברזל מעובד לפי דרישות תקן ישראל ת”י 6 446 חלק 5
הברזל ייחתך ויכופף לפי רשימה שתצורף להזמנה. הכיפוף יעשה לפי דרישות התקן המינימליות
(כמפורט בתקן ישראל ת”י 466 חלק 1) אלא אם יצוין אחרת בהזמנה.

כדי להבטיח אספקה מהירה ומושלמת של הזמנות נא להקפיד לכלול את הפרטים הבאים בעת מסירת הזמנה:
1 . כתובת אספקה מדויקת.
2 . מועד אספקה נדרש.
3 . איש קשר באתר כולל טלפון ישיר.
4 . אריזה מיוחדת אם נדרשת.

בפרטי המוצרים יש לציין בבירור את סוג הפלדה (עגול או מצולע), אורך כללי של הברזל, (רצוי בכפולות של 50 מ”מ), מידות
מדויקות של הכיפוף (אם נדרש) ולציין מידות חשובות במיוחד.