He En

כסאות

כסאותכסאות ברזל, עיבוד מתכות, ייצור מתכת, פרופילי מתכת, קורות ברזל, ברזל לבנייה

אלמנט המכופף בצורה מרחבית ומשמש לשמירת מרחק (כספייסר)

 בין הברזל העליון לתחתון

(משמש לבנייית תקרות ורצפות).